Start

Be√ędiging van Dirk Klamer als raadslid

Donderdag 29 maart 2018 werd Dirk Klamer met de woorden "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Veendam. 
Ook werd de integriteitsverklaring ondertekend. Van de burgemeester ontving ieder raadslid de felicitaties en een bos bloemen.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bij de gemeenteraadsverkieziengen kregen alle ChristenUnie kandidaten een aantal (voorkeur)stemmen:

In volgorde van de lijst:

1) Dirk Klamer - 326
2) Rolf Helder - 17
3) Bram Stoel - 30
4) Antoinet Heikens - 74
5) Lenneke Fiere - 16
6) Theo Heslinga - 16
7) Cleo Fiere - 3
8) Ronald Kleiweg - 20

Totaal:502


Het complete procesverbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is HIER te lezen.

ChristenUnie Veendam behoudt zetel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, heeft de ChristenUnie weer 1 zetel behaald.
Burgemeester Swierstra sprak van een constante partij. Net als in 2014 was het aantal stemmen 502. 

We zijn zijn dankbaar dat we de komende 4 jaar weer een plek in de gemeenteraad van Veendam hebben om zo ook daar het ChristenUnie geluid te laten horen.

We willen iedereen hartelijk bedanken die, op welke wijze dan ook, hieraan heeft bijgedragen.

De leden van de nieuwe gemeenteraad en dus ook Dirk Klamer namens de ChristenUnie worden D.V. op donderdag 29 maart 2018 geïnstalleerd in een raadsvergadering die om 19:30u begint.

Rolf Helder - nr 2 op de kandidatenlijst

Rolf Helder (nr. 2 op de lijst) kijkt met voldoening terug op de afgelopen periode en hoopvol naar de toekomst.

 

Terugblik
Afgelopen raadsperiode mochten we als kleinste fractie een onmisbare schakel zijn in de coalitie.
Niet dat alles precies zo ging als wij wilden, maar dat geldt voor geen enkele partij.
Ons werd verweten dat we de coalitiepartners klakkeloos zouden volgen.
Nee dus.
We hebben best wel eens een eigen geluid laten horen, zoals bijvoorbeeld bij de herindeling.
Maar op veel punten konden we elkaar goed vinden als coalitiepartners: GB, CDA, VVD, D66 en wij zelf als ChristenUnie.
Eerst onder mijn fractievoorzitterschap, later heeft Dirk deze rol met succes overgenomen.

Gunstige, eerlijke cijfers
Ook de gevreesde decentralisatie mét bezuiniging door her Rijk is toch zó uitgevoerd dat er heel weinig gegronde klachten waren; nog geen kwart procent van het totale bestand. Chapeau wethouder!
De oppositie klaagt over slechte rapportcijfers uit een (amper ingevulde) enquête.
Eerlijke cijfers geven een gunstig beeld.
Ook hier geldt: als u klachten heeft die nog niet bekend zijn bij de gemeente, meld dit.
Want dan kunnen we u wellicht verder helpen.

Toekomst
We geloven dat we waardevol kunnen zijn voor Veendam. En wij proberen dat vanuit een voluit Christelijke visie te doen.
In de Bijbel wordt dat een zoutend zout genoemd.
Niet dat we in ons eentje regeren; niet dat we alles op onze nek kunnen nemen.
Maar er wordt rekening met ons gehouden.

En des te meer in coalitie verband, zo is gebleken.

Mogen we 21 maart weer op uw steun rekenen?

Met vriendelijke groet,

Ing. S.W.R. (Rolf) Helder

Bram Stoel - nr 3 op de kandidatenlijst

Bram Stoel (plaats 3) geeft aan waarom hij kandidaat voor de ChristenUnie Veendam is.

Mijn interesse in de politiek is een drijfveer voor mij om kandidaat te zijn voor de Christenunie in Veendam.
Er valt nog veel te doen in Veendam, op gemeentelijk niveau, maar ook op geestelijk niveau.
De herindeling, maar ook aandacht voor gezinnen en ouderen is zeer belangrijk voor onze gemeente.
Er is veel armoede in onze gemeente, maar ook veel geestelijke armoede.
Er zijn in onze regio erg lange wachtlijsten bij de GGZ, dit kan niet langer doorgaan.
Hier moet wat aan gedaan worden. Hier wil ik mij graag hard voor maken.

Theo Heslinga - nr 6 op de kanidatenlijst.

Theo Heslinga (plaats 6) beschrijft waarom hij zich kandidaat heeft gesteld voor de ChristenUnie Veendam.

Met de liefde en de bewogenheid van Christus probeert de ChristenUnie het geloof handen en voeten te geven.
Daarom ondersteun ik de ChristenUnie in de hoop, dat de partij tot zegen mag zijn in onze omgeving,

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de ChristenUnie Veendam staat nu online.
De titel: Zoek verbinding.

U kunt het hier lezen.

Kandidatenlijst verkiezingen 2018

De ChristenUnie Veendam heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s.
Dirk Klamer is gekozen tot lijsttrekker. Hij is de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie. 
Sinds 2003 is hij betrokken bij de fractie van de ChristenUnie en in 2015 werd hij gemeenteraadslid.
Dirk Klamer is 48 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij is werkzaam op het Gomarus College in Groningen.

De lijst van de ChristenUnie Veendam telt 8 kandiaten:                                                 
1) Dirk Klamer
2) Rolf Helder 
3) Bram Stoel
4) Antoinet Heikens
5) Lenneke Fiere 
6) Theo Heslinga
7) Cleo Fiere
8) Ronald Kleiweg

Motie gestapelde mijnbouw (maandag 5 maart 2018)

Maandag 5 maart was de laatste reguliere raadsvergadering in deze raadsperiode.
Naast een aantal bespreekstukken, werd er ook een motie over ‘gestapelde mijnbouw’ ingediend door de fracties van SP, PvdA en VUK.
Deze motie was tijdens de vorige raadsvergadering ook ter sprake geweest. Toen heeft de fractie van de ChristenUnie al aangegeven niet met de motie te kunnen in stemmen. Onder andere omdat het college van B&W in die motie opgeroepen werd deel te nemen aan gesprekken, waarvoor het college niet is uitgenodigd. Kortom het onmogelijke werd gevraagd van het college. De motie werd toen weer ingetrokken. 
De fractie van de ChristenUnie was dan ook verbaasd toen maandag de motie, zij het iets gewijzigd, alsnog werd ingediend. Nu was er aan toegevoegd dat een meerderheid van gemeenteraad aan Nedmag toestemming gegeven zou hebben zodat er sneller gestart kon worden met de zoutwinning.
Hier kon de ChristenUnie absoluut niet mee instemmen omdat het pertinent niet waar is!
Ook het punt dat van het college in de ogen van de ChristenUnie het onmogelijke werd gevraagd, stond er nog steeds in.

Na een  schorsing is door de coalitiepartijen (Gemeentebelangen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie) een eigen motie over gestapelde mijnbouw ingediend.
SP, PvdA en VUK dienden vervolgens hun motie nog een keer in. Zij het in enigszins aangepaste vorm.
Maar deze motie voldeed niet volgens de fractie van de ChristenUnie (en ook van andere fracties)..
De motie van SP, PvdA en VUK werd met 9 stemmen voor en 10 tegen verworpen.

De motie die Gemeentebelangen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie indienden werd, met een stemverklaring van de SP, PvdA en VUK, aangenomen met 18 stemmen voor en 1 stem tegen.

Open brief herindeling

Open brief over de gemeentelijke herindeling, Veendam, 20 februari 2017.

Aan de inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam ,

Net als u hebben we uit de media moeten vernemen dat het besluit over de herindeling in Veendam, nog voordat de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, al genomen is. De fracties van Gemeente Belangen, SP en VUK hebben kenbaar gemaakt tegen een voorstel te stemmen over een herindeling met Pekela en Stadskanaal. Samen hebben zij een meerderheid in de raad en daarmee lijkt dit negatieve besluit een voldongen feit.
Belangrijkste argumenten van deze partijen zijn dat Veendam financieel gezond is en het op economisch gebied beter doet dan Pekela en Stadskanaal. Ook stellen zij dat het huidige gemeentebestuur goed functioneert en er voor herindeling geen draagvlak onder de bevolking is. Verder zien de partijen geen verbinding met Stadskanaal.
Naar de mening van PvdA, CDA, D66 en CU gaan zij hierbij voorbij aan de belangrijke vraag of onze huidige gemeenten ieder voor zich niet alleen nu maar ook in de toekomst voldoende in staat zijn om de steeds complexere vraagstukken op het gebied van werk en zorg te kunnen oplossen en de instandhouding van voorzieningen kunnen borgen.
Onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de PSV-gemeenten een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen voor de drie gemeenteraden. De uitkomsten van het rapport geven de raden daarbij voldoende informatie om onderbouwd en verantwoord een besluit te kunnen nemen over de herindeling.
Uitkomst van het rapport is dat het Pekela al op korte termijn en de gemeenten Veen-dam en Stadskanaal op de middellange termijn aan voldoende bestuurlijke slagkracht en middelen ontbreekt.
Berenschot geeft een duidelijk vergezicht waarbij een gemeente met 72.000 inwoners beter in staat is om haar inwoners en ondernemers te faciliteren, de leefbaarheid in het gebied te borgen en onze belangen regionaal en landelijk te behartigen. Een dergelijke gemeente kan leidend zijn om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
Wij herkennen ons niet in het standpunt dat draagkracht in de samenleving ontbreekt. Ondernemers en maatschappelijke instellingen in de regio hebben nadrukkelijk uitgesproken dat ze een herindeling tussen de PSV-gemeenten steunen.
Verder zien wij juist een sterke economische, culturele en historische verbinding met Pekela en Stadskanaal. Wij dragen zelfs dezelfde naam: De Groninger Veenkoloniën!

Mocht u het volledige rapport ‘Vruchtbare Bodem?’ van Berenschot willen doornemen, dan kunt u dit opvragen bij de griffier via griffier@veendam.nl.

Heeft U nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze aan ons kenbaar maken voor 28 februari aanstaande. Zie voor de E-mail adressen de website van gemeente Veendam.

Met vriendelijke groet,

de fractievoorzitters,

Ina Hilbrants (CDA)
Alian Spelde (D66)
Ans Grimbergen (PvdA)
Dirk Klamer (ChristenUnie)

ChristenUnie Veendam wil meer woningen

De ChristenUnie in de gemeenteraad van Veendam wil dat er in de gemeente meer woningen komen.

In het verleden zijn afspraken gemaakt over de wooncontingenten o.a. in verband met de te verwachten krimp. Echter in Veendam is vraag naar woningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente statushouders moet huisvesten.  Hiervoor is nu een tussenoplossing. Maar op termijn moeten de statushouders in gewone woningen komen wonen.

Volgens fractievoorzitter Dirk Klamer hebben diverse partijen aangegeven graag woningen te willen bouwen in Veendam. Maar omdat er geen contingenten zijn, mag dat niet.
“Wij vinden dat de afspraken achterhaald zijn en op de schop moeten. Daar waar vraag is naar woningen, moet je woningen kunnen bouwen. Daarom roepen we de provincie op om de markt haar werk te laten doen. Geef de ruimte daar waar vraag is.” aldus Dirk Klamer.